Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

 1. ikmaakbezwaar.nl is een activiteit van Stichting Brug Juristen (www.brugjuristen.nl). Stichting Brug Juristen heeft het doel het verlenen van rechtsbijstand en juridisch advies in de ruimste zin van het woord, zónder winstoogmerk.
 2. Met ikmaakbezwaar.nl wil Stichting Brug Juristen u graag helpen met het maken van bezwaar tegen de aan u opgelegde WOZ beschikking.
 3. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ikmaakbezwaar.nl, wordt hiermee tevens Stichting Brug Juristen bedoeld.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zullen uitdrukkelijk van toepassing zijn op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten, behoudens indien en voor zover ikmaakbezwaar.nl met een opdrachtgever/cliënt schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.
 2. De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.
 3. Door de opdrachtgever/cliënt ingeroepen algemene voorwaarden worden door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Ikmaakbezwaar.nl deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft geaccepteerd.

Artikel 3 Aansprakelijkheid en reclame

 1. Iedere aansprakelijkheid verband houdende met de uitvoering van een opdracht van opdrachtgever/cliënt, voor schade ten gevolge van een handelen en/of nalaten van werknemers van Ikmaakbezwaar.nl, is beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte honorarium. Bij opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Ikmaakbezwaar.nl geldt deze beperking uiteraard niet.
 2. Ikmaakbezwaar.nl is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een bezwaarschrift als gevolg van fouten door post instanties.
 3. De opdrachtgever/cliënt vrijwaart Ikmaakbezwaar.nl tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.
 4. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden dient, op straffe van verval van alle aanspraken, binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot kennisneming van het gebrek schriftelijk aan Ikmaakbezwaar.nl te worden medegedeeld. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever/cliënt niet op.

Artikel 4 Opdrachten

 1. Een opdracht wordt eerst geacht door Ikmaakbezwaar.nl te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Ikmaakbezwaar.nl met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.
 2. Iedere opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en te zijn aanvaard door Ikmaakbezwaar.nl.
 3. Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt/opdrachtgever is Ikmaakbezwaar.nl gerechtigd om derden in te schakelen. Hierover zal tevoren zoveel mogelijk met opdrachtgever/cliënt worden overlegd. Iedere eigen aansprakelijkheid van Ikmaakbezwaar.nl voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is Ikmaakbezwaar.nl gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens zijn opdrachtgevers te aanvaarden.
 4. Ikmaakbezwaar.nl is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.
 5. Opdrachtgever dient alle relevante bescheiden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 2 werkdagen voor het verstrijken van de termijn, aan Ikmaakbezwaar.nl te doen toekomen.
 6. Indien de voornoemde bescheiden op een later tijdstip dan de in artikel 4.5 genoemde termijn worden overlegd, behoudt Ikmaakbezwaar.nl zich het recht voor zonder opgaaf van reden uw dossier niet in behandeling te nemen. Voor de eventueel te lijden schade voortvloeiende uit een niet tijdig ingediend bezwaar- en/of beroepschrift is Ikmaakbezwaar.nl niet aansprakelijk.

Artikel 5. Gegevensverstrekking

 1. De opdrachtgever/cliënt draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Ikmaakbezwaar.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Ikmaakbezwaar.nl worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Ikmaakbezwaar.nl zijn verstrekt, heeft Ikmaakbezwaar.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. Ikmaakbezwaar.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ikmaakbezwaar.nl is uitgegaan van door de opdrachtgever/cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Ikmaakbezwaar.nl kenbaar hoorde te zijn

Artikel 6 Intellectuele eigendom

 1. Verstrekte opdrachten worden door Ikmaakbezwaar.nl uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt/opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt/opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt/opdrachtgever vrijwaart Ikmaakbezwaar.nl tegen aanspraken van derden dienaangaande.
 2. Ikmaakbezwaar.nl behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Cliënt/opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ikmaakbezwaar.nl, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke cliënt/opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Cliënt/opdrachtgever vrijwaart Ikmaakbezwaar.nl van alle aanspraken van derden indien cliënt/opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 7 No cure No pay/ Gratis

 1. Opdrachtgever/cliënt en Ikmaakbezwaar.nl kunnen overeenkomen dat de opdracht wordt verricht op basis van no cure no pay. Dit wordt bevestigd in de opdrachtbevestiging.
 2. De vergoeding bedraagt maximaal het bedrag aan proceskostenvergoeding dat aan cliënt/opdrachtgever toekomt uit hoofde van de uit te voeren opdracht.
 3. Opdrachtgever/cliënt gaat akkoord met de verplichting dat het bedrag voor de vergoeding van de onkosten rechtstreeks, en zonder tussenkomst van derden of u als opdrachtgever, wordt overgemaakt op de bankrekening van ikmaakbezwaar.nl.
 4. Indien het bedrag voor vergoeding van de onkosten onverlet toch op rekening van de opdrachtgever/cliënt door een overheidsorgaan is overgemaakt, verplicht opdrachtgever/cliënt zich om dit bedrag binnen twee weken na ontvangst te storten op een door Ikmaakbezwaar.nl aangewezen bankrekening.
 5. Indien een opdracht door Ikmaakbezwaar.nl wordt uitgevoerd op basis van no cure no pay, worden door opdrachtgever/cliënt zonder voorafgaande uitdrukkelijke instemming van Ikmaakbezwaar.nl, geen beslissingen genomen dan wel mededelingen gedaan betreffende ingestelde bezwaar/beroepsprocedures bij een overheidsorgaan, welke van invloed kunnen zijn op de uitkomst van de ingestelde procedures inzake het treffen van schikkingen of intrekken van ingestelde procedures.
 6. Ikmaakbezwaar.nl is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever/cliënt verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.
 7. Indien Ikmaakbezwaar.nl schade lijdt tengevolge van handelingen van opdrachtgever/cliënt in strijd met het bepaalde in de voorgaande leden, vervalt hetgeen is overeengekomen op basis van no cure no pay.
 8. Indien sprake is van een erfbelasting procedure, brengen wij naast de vergoeding ter hoogte van de proceskostenvergoeding, een additionele vergoeding in rekening van 1,5 % over het verschil van de oude en nieuwe WOZ-waarde. U bent alleen kosten verschuldigd bij een verlaging van de WOZ-waarde.

Artikel 8 Geheimhouding

 1. Ikmaakbezwaar.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Ikmaakbezwaar.nl gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Ikmaakbezwaar.nl het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.
 2. Ikmaakbezwaar.nl behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 Geschillen en rechtskeuze

 1. Op alle opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers/ cliënten is Nederlands recht van toepassing
 2. Wanneer partijen een geschil hebben zullen zij zich eerst inspannen dit in onderling overleg te beslechten.