Privacybeleid

Privacybeleid ikmaakbezwaar.nl

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. Aangezien ikmaakbezwaar.nl bijzonder veel waarde hecht aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer gaat ikmaakbezwaar.nl uiterst zorgvuldig met deze gegevens om en worden deze beveiligd opgeslagen.

Vastgelegde gegevens?

De hieronder weergegeven gegevens worden door ikmaakbezwaar.nl vastgelegd, ten behoeve van de behandeling van en communicatie over uw bezwaar- en/of beroepsprocedure.

  • voornaam, tussenvoegsel, voorletters
  • straat, huisnummer, postcode en woonplaats
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • object(en) straat, huisnummer, postcode en woonplaats, WOZ-waarde, datum en nummer WOZ-beschikking

Ikmaakbezwaar.nl gaat strikt vertrouwelijk om met alle informatie en verstrekt slechts persoonsgegevens aan derden op schriftelijk verzoek en indien wettelijk toegestaan, als:

  • een wettelijk voorschrift dat vereist, en/of,
  • dat noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de rechtsverhouding tussen ikmaakbezwaar.nl en onze klant, en/of,
  • dat noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures, en/of,
  • dat noodzakelijk is voor het doen van een accountantscontrole, en/of,
  • dan wel na schriftelijke toestemming hiertoe door de belastingplichtige.

Ikmaakbezwaar houdt zich in ale gevallen aan de door op de verwerking van persoonsgegevens van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens).